Cardinali 

0                     zero
1 un, una
2 dos, dues
3 tres
4 quatre 
5 cinc 
6 sis
7 set
8 vuit 
9 nou 
10 deu 
11 onze 
12 dotze 
13  tretze
14 catorze 
15 quinze
16 setze
17 disset
18 divuit
19 dinou
20 vint
21 vint-i-un/una
22 vint-i-dos/dues
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 seixanta
70 setanta
80 vuitanta
90 noranta
100 cent
200 dos-cents (Masc) / dues-centes (Fem)
300 tres-cents(Masc) / tres-centes (Fem)
400 quatre-cents(Masc) / quatre-centes (Fem)
500 cinc-cents(Masc) / cinc-centes (Fem)
600 sis-cents(Masc) / sis-centes (Fem)
700 set-cents(Masc) / set-centes (Fem)
800 vuit-cents(Masc) / vuit-centes (Fem)
900 nou-cents(Masc) / nou-centes (Fem)
1000 mil
2000 dos-mil
un milione un milió
un miliardo mil milions

 

Le centinaia da 200 a 900 concordano al sostantivo: dos-cents homes, dues-centes dones.
Tra decine e unità e tra unità e centinaia mettere sempre i trattini: vint-i-tres, cinc-cents.

Ordinali

primo/a primer/a
secondo/a segon/a
terzo/a tercer/a
quarto/a quart/a
quinto/a cinquè/cinquena
sesto/a sisè/sisena
settimo/a setè/setena
ottavo/a vuitè/vuitena
nono/a novè/novena
decimo/a desè/desena
undicesimo/a onzè/onzena
dodicesimo/a dotzè/dotzena
tredicesimo/a tretzè/tretzena
quattordicesimo/a catorzè/catorzena
quindicesimo/a quinzè/quinzena
sedicesimo/a setzè/setzena
diciassettesimo/a dissetè/dissetena
diciottesimo/a divuitè/divuitena
diciannovesimo/a dinovè/dinovena
ventesimo/a vintè/vintena
ventunesimo/a vint-i-unè/-unena
ventiduesimo/a vint-i-dosè/-dosena
trentesimo/a trentè/trentena
quarantesimo/a quarantè/quarantena
cinquantesimo/a cinquantè/cinquantena
sessantesimo/a seixantè/seixantena 
settantesimo/a setantè/setantena
ottantesimo/a vuitantè/vuitantena
novantesimo/a norantè/norantena
centesimo/a centè/centena
millesimo/a milè/milena
duemillesimo/a dos milè/dos milena
milionesimo/a milionè/milionena

 

Operazioni Aritmetiche

addizione suma
6+3=9 sis més tres és igual a nou
sottrazione resta
7-5=2 set menys cinc és igual a dos
moltiplicazione multiplicació
4x4=16 quatre per quatre és igual a setze
divisione divisió
10:2=5 deu dividit per dos és igual a cinc

 

1/2 una meitat
1/3 un terç
1/4 un quart
1/5 un cinquè
1/6 un sisè
1/10 un desè
2/4 dos quarts
3/5 tres cinquens

 

cifra xifra
sommare sumar
sottrarre restar
moltiplicare moltiplicar
dividere dividir
doppio doble
triplo triple
quadruplo quàdruple
una volta una vegada
due volte dues vegades
tre volte tres vegades
 coppia parella
paio parell
0,50 zero coma cinquanta
metà meitat
decina desena
dozzina dotzena
mezza dozzina mitja dotzena
quindicina quinzena
centinaio centenar
migliaio miler
percentuale (aggettivo)  percentual
percentuale (sostantivo)  percentatge
15% aquinze per cent

 
 Pesi

grammo gram
etto cent grams
due etti e mezzo un quart de quilo / dos cents cinquanta grams
chilo quilo
quintale quintà
tonnellata tona
peso netto pes net
peso lordo pes brut
tara tara
Quanto pesa? Quant pesa?
Pesa otto chili Pesa vuit quilos
Mi dia mezzo chilo di mele Doni'm mig quilo de pomes
Mi dia due etti di prosciutto Doni'm dos-cents cinquanta grams de pernil

 

Misure

Lunghezza

millimetro mil·límetre
centimetro centímetre
decimetro decímetre
metro metre
chilometro quilòmetre
miglio milla
Quanto è profonda questa piscina? Quina profunditat té aquesta piscina?
E' profonda tre metri Té tres metres de profunditat
Tra Barcellona e Lleida ci sono più di 100 km Entre Barcelona i Lleida hi ha més de cent quilòmetres

 

Superficie

centimetro quadrato centímetre quadrat
metro quadrato metre quadrat
ettaro hectàrea
chilometro quadrato quilòmetre quadrat
Quanto misura l'appartamento? Quant metres té el pis?
Misura 200 mq Té dos-cents metres quadrat

 

Capacità

litro litrerat
quarto di litro quart de litre
mezzo litro mig litre
ettolitro hectolitre
In questo serbatoio ci stanno 60 litri di benzina En aquest dipòsit hi caben seixanta litres de benzina

 

Volume

centimetro cubo     centímetre cúbic
metro cubo metre cúbic